تبلیغات
ღpsychologyღ - رشدوکودکی دوم

ღpsychologyღ

رشدوکودکی دوم

خلاصه ای ازمطالب فصل دوم رشد

تعریف رشد:رشدبه تغییرات پی درپی ومنظمی گفته می شودکه زمان انعقادنطفه تاهنگام مرگ اتفاق می افتداین تغییرات درابعادگوناگون جسمانی عاطفی شناختی واجتماعی به وجودمی ایددارای الگوونظم خاصی است واثاربلندمدتی درزندگی فرددارد

تعریف رسش:به معنای امادگی زیستی است که خودمبتنی بریک نقشه ی ژنتیکی است.

ویژگی هاومشخصات اصلی رشدعبارتنداز:

1)رشدفراینی مرحله ای وپیوسته است2)رشدفراینی کل گراست وجنبه های مختلف دارد3)دررشدانعطاف پذیری وجوددارد4)رشدتحت تاثیرزمینه هاوشرایط تاریخی وفرهنگی است

بقیه ی مطالب درادامه ی مطلب

 

کودکی دوم(7تا11سالگی)

برخلاف دوره های دیگرزندگی رشدزیستی-اجتماعی دردوره ی کودکی به طورکلی یکنواخت وکم حادثه یاکم ماجراست به همین دلیل بیماری ومرگ کودکان دراین دوره بسیارکمترازدوره های دیگراست

رشدجسمانی:

کودکان دراین دوره بسیاری ازمهارت هارابدون آموزش بزرگسالان فرامی گیرندوبدن آنهابه حدکافی رشدیافته که بتوانداین مهارتهارابه خوبی انجام دهدوتفاوت های جنسی دررشدوتوانایی های جسمی ناچیزمی شوداهنگ رشدجسمانی به کندی ادامه می یابدرشدکندجسمانی کودکان دبستانی راقادرمی سازدتاهرگونه مهارتهای حرکتی ازقبیل دوچرخه سواری -شنا-فوتبال و..رابه خوبی انجام دهد

 

رشدشناختی:

1)برخورداری تفکرکودک ازنظم ومنطق وسازمان دهی بیشترنسبت به دوره قبل(کودکی اول)

2)افزایش آگاهی نسبت به کودکی اول وکسب توانایی برنامه ریزی

3)استفاده ازدانش اختصاصی خوددرموردموضوعات خاص

4)پی بردن به نقاط قوت وضعف خود(مثلاهمه ی تکلیف هاوکارهارانمی توان انجام داد)

5)برخورداری ازتوجه ارادی وتمرکزبالادرانجام تکالیف

6)افزایش توانایی حافظه واستفاده ازراهبردهای ذخیره سازی اطلاعات وبازیابی اطلاعات

مثال:گروه بندی کشورهابراساس حروف الفبا

7)افزایش سرعت پردازش اطلاعات

8)شکل گیری تفکرمنطقی

9)ویژگی هاوتوانایی دوزبانگی که موجب افزایش توانایی شناختی درکودکان زیر10سال می شود.(حل مسئله،یادآوری اطلاعات)

 

رشدهیجانی واجتماعی:

 

1)گستره شدن محیط اطراف کودک نسبت به دوره قبل(کودکی اول)

2)دوره ی تولیدوکار

3)آگاهی ازتوانایی هاوناتوانایی ها(مثلاناتوانی درفوتبال ومهارت دردوندگی)

4)مطرح شدن گروه هم سالان به صورت دسته جمعی وباتعدادزیاددرابتدای دوره وسپس محدودتروصمیمی ترروابط دوستی[ پنجشنبه 21 دی 1391 ] [ 01:52 ب.ظ ] [ ✗مدیا✗ ] [ نظرات() ]